Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam


Ngày đăng: 27/04/2023 | Lượt xem:

Ngày 13/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2023. Nghị định quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân thương mại quy định tại các Điều 160 (thủ tục thi hành án), Điều 164 (trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại) và Điều 165 (chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại) của Luật Thi hành án hình sự.

Nghị định này áp dụng đối với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, các trại giam thuộc Bộ Công an được thí điểm; cán bộ, chiến sĩ của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an và trại giam được thí điểm; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi có trại giam thực hiện thí điểm; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; tổ chức hợp tác với trại giam; Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam thuộc Bộ Công an được thí điểm và cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Nghị định số 09/2023/NĐ-CP gồm 4 Chương, 14 Điều, quy định cụ thể:

- Chương I: Quy định chung, gồm 2 Điều (Điều 1 và Điều 2): Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng, trong đó quy định tiêu chí lựa chọn trại giam thực hiện thí điểm; tiêu chí lựa chọn tổ chức hợp tác với trại giam để thực hiện hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; cách thức, tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam; chế độ, chính sách đối với phạm nhân khi lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Chương II: Quy định tổ chức thực iện thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, gồm 5 Điều, từ Điều 2 đến Điều 7 quy định: Lựa chọn trại giam thực hiện thí điểm ; tiêu chí lựa chọn tổ chức hợp tác với trại giam để thực hiện hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; cách thức, tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam; chế độ, chính sách đối với phạm nhân khi lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam.

- Chương III: Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, gồm 5 Điều, từ Điều 8 đến Điều 12 quy định: Trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an; trách nhiệm của trại giam; trách nhiệm của tổ chức hợp tác với trại giam và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Chương IV: Quy định về điều khoản thi hành, gồm 2 Điều (Điều 13 và Điều 14) quy định: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. Theo đó, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2023 đến khi Nghị quyết số 54/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành và quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
820296e8-1f31-40ab-9bff-7b0bf8832149
Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top