Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại quận Tân Bình


Ngày đăng: 10/04/2023 | Lượt xem:

Sáng ngày 06/4/2023 tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự và các Thông tư, hướng dẫn có liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an và những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng đang sinh sống, cư trú trên địa bàn quận Tân Bình.

Tại Hội nghị, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Thành phố đã giới thiệu những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó nhấn mạnh tới những nội dung sửa đổi nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quyền con người, quyền công dân; những nội dung sửa đổi bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đặc biệt liên quan đến chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, pháp nhân thương mại và những nội dung sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng quán triệt những nội dung của Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến xóa án tích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng như: Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo; Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú; Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng...

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an trong tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, cũng như xác định nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồngvà người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương tái hòa nhập cộng đồng và trách nhiệm, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng đang cư trú tại địa phương.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
38f998c5-1303-40ae-9adb-35da70fb40be
Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại quận Tân Bình
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top