Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kết quả hội nghị văn hóa, đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Ngày đăng: 09/03/2022

Ngày 08/3/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quán triệt, triển khai kết quả hội nghị văn hóa, đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và báo cáo thời sự về tình hình thế giới hiện nay do Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền chủ trì.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh có Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an Thành phố, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công an Thành phố, Chỉ huy các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị nhằm quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương có nhận thức đầy đủ hơn các quan điểm, đường lối văn hóa, đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề nổi lên về tình hình thế giới hiện nay; triển khai quán triệt, tuyên truyền về những nội dung cốt lõi của hội nghị, trọng tâm là bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm về đối ngoại của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những nội dung mới, thể hiện sự phát triển về tư duy đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.     

Tại điểm cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng chí PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao quán triệt kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Phòng Tham mưu Công an Thành phố

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top